Home |  Log In
 
TERRAPUB Web Shop

TERRAPUB Web Shop

Petrogenesis and tectonic setting of the Wulong two-mica monzogr

3,000yen

Always Free Shipping
Title: Petrogenesis and tectonic setting of the Wulong two-mica monzogranite on Liaodong Peninsula, NE China: Constraints from zircon U-Pb and Hf-O isotopic data
Authors: Yongbin Wang, Bing Yu, Qingdong Zeng, Weikang Guo, Jinhui Yang and Qingren Meng
Geochemical Journal, Vol. 53 (No. 4), pp. 261-279, 2019
doi:10.2343/geochemj.2.0564

  • Manufactured by: TERRAPUB

Please Choose:

download file
 | Home |